دانش یا تجربه؟کدام یک بهتر است؟

دانش یا تَجربه داشتن؟ آگهی های استخدام را بررسی می کردم تا ببینم با تجربه و دانش من کجا می توانم کاری برای خودم دست و پا کنم؟. یکی پس از دیگری به مشکل بر میخوردم. یکی تجربه می خواست و دیگری سابقه کتبی و دیگری دانش مرا صرفا به داشتن مدرک میخواست. هر کسی […]