انرژی هسته ای چیست؟ از بمب اتم تا تولید برق

انرژی هسته ای

انرژی هسته ای چیست؟ از بمب اتم تا تولید برق انرژی هسته ای که در این سال های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است و تمام تلاش دولت برای توافق هسته ای در بوق و کرنا شده بود چندان چیز بدی هم نیست! اگر نگاهی دقیق تر بیاندازیم مزایای این انرژی فوق […]